یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم عسکری (دکتری)

 

جلسه دفاع از پایان نامه  دکتری

گروه زبان و ادبیات عربی

 

عنوان پایان نامه:

« بررسی تطبیقی دیدگاه عبدالقاهر جرجانی و جورج لیکاف پیرامون استعاره مفهومی»

 

دانشجو:  فاطمه عسکری 

 

استاد راهنما: دکتر عباس طالب زاده شوشتری

استاد مشاور: دکتر علی نوروزی

 

اساتید داور:

خانم دکتر مرضیه آباد( داور داخلی)

آقای دکتر حسین صابری( داور خارجی)

 

زمان: شنبه   15/9/1394 ساعت: 12:00

مکان : تالار رجائی