پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

آزمون جامع دکتری

 

آزمون جامع دکتری

بدین وسیله به اطلاع می رساند آزمون جامع دانشجویان دکتری در روز یکشنبه مورخ94/10/10 برگزار می گردد.دانشجویان ذیل برای تعیین مواد آزمون طبق جدول به اساتید مراجعه نمایند.

 
 

آقای برواسی

آقای دکتر حسینی

آقای دکتر طالب زاده

خانم تصدیقی

خانم دکتر آباد

آقای دکترعرب

خانم قادری

آقای دکتر سیدی

آقای دکترطالب زاده

آقای مروی

آقای دکترعبدالهی

آقای دکتر ناظری

خانم مریمی

آقای دکتر حیدریان

آقای دکتر ناظری

آقای نادریان

آقای دکتر ناظری

آقای دکتر حسینی

خانم وحدانی

آقای دکتر طالب زاده

خانم دکتر آباد

خانم نصیری

خانم دکتر رجائی

آقای دکتر ناظری

خانم علیان

آقای دکتر عرب

خانم دکتر آباد

آقای کشمیری

آقای دکتر طالب زاده

آقای دکتر ناظری

خانم رضایی منش

خانم دکترآباد

آقای دکترسیدی

آقای امیری

آقای دکتر سیدی

آقای دکتر محسنی

آقای عبادنسب

آقای دکتر محسنی