یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای محمد ضیاء العمر

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی – گرایش  ادبیات

 

عنوان پایان نامه:

« ترجمه معنا شناختی قرآنی در تفسیر منیة الطالبین شیخ سبحانی"

 

دانشجو:  محمد ضیایوسف العمر 

 

استاد راهنما: دکتر علی نوروزی

استاد مشاور: دکتر عباس عرب

 

زمان: شنبه   27/8/1394 ساعت: 12:00

مکان : کلاس 202