یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای حسن عادل جبر( کارشناسی ارشد)

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی – گرایش  ادبیات

 

عنوان پایان نامه:

« بررسی معنى شناختی تقدیم وتاخیر در قرآن کریم ( مطالعه موردی سوره مائده )»

 

دانشجو:  آقای حسن عادل جبر 

 

استاد راهنما: دکتر سیدی

استاد مشاور: دکتر محسنی

 

زمان: شنبه   1394/8/9 ساعت: 12:00

مکان : تالار دکتر شریعتی