دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
الدکتور طالب زاده و الدکتور محسنی
أساتذة القسم اللغة العربیة و أساتذة جامعة نزوی
السیدة قادری

سکرتیریة القسم

محاضرة علمیة بمناسبة یوم العالمی للغة العربیة
إقامة محاضرة علمیة بحضور أساتذة من سلطنة عمان
جلسات دفاع
سه شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
سه شنبه, ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
دوشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۶
شنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
تازه های کتب و مقالات
مجلات گروه
IMAGE مجله گروه عربی

مجلّهً ‌زبان و ادبیّات عربی نوع نشریه:(علمی - پژوهشی) ، دو فصلنامهشابن چاپی:2008-7217شابن آنلاین:2383-2681صاحب امتیاز:دانشگاه فردوسی مشهدمدیر مسئول:دکتر سید حسین فاطمیسردبیر:دکتر عباس عربمدیر اجرائی:مرضیه دهقانفکس:05118794144آدرس:مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله عربیضریب تاثیر:0.116