دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷

سلسله نشست های بلاغت و نقد ادبی

سلسله نشست های بلاغت و نقد ادبی

 

موضوع این نشست

« استعاره از دیدگاه جرجانی»

 

با سخنرانی دکتر مرضیه آباد

 

زمان : شنبه 9 آبان ماه ساعت 12-14

مکان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی- کتابخانه قطب علمی فردوسی شناسی