پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد در شرف دفاع

دانشجويان محترم کارشناسی ارشد که در شرف دفاع هستند لازم است پايان نامه های خود را حداقل ده روز قبل از دفاع  به دفتر گروه تحويل دهند.

 

پايان نامه هايي كه قرار است در شهريور ماه دفاع شود حداكثر تا 15شهريور به گروه تحويل داده شود.

پايان نامه هايي كه قراراست قبل از ترم دوم هر سال دفاع شود حداقل 15 روز قبل از شروع ترم جديد بايد تحويل گروه گردد.