دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای سید خلیل جابر( کارشناسی ارشد)

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی – گرایش  مترجمی

 

عنوان پایان نامه:

ترجمه

« تاریخ الأدب الإیرانی»

 

دانشجو:  آقای سید خلیل جابر 

 

استاد راهنما: دکتر محسنی

استاد مشاور: دکتر عرب

 

زمان: سه شنبه   1394/7/14 ساعت: 11:30

مکان :اتاق 211