دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم ملیحه صفایی( کارشناسی ارشد)

 

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی – گرایش  زبان و ادبیات

 

عنوان پایان نامه:

« پژوهشی پیرامون شخصیت ادبی و فرهنگی محمد عبده»

 

دانشجو:  خانم ملیحه صفایی 

 

استاد راهنما: دکتر منتظمی

استاد مشاور: دکتر دکتر عرب

 

زمان: شنبه 1394/7/5 ساعت: 12:00

مکان :اتاق 201