یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم سمیه صادق( کارشناسی ارشد)

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی – گرایش  زبان و ادبیات

 

عنوان پایان نامه:

« معنا شناسی اطمینان و سکون با تکیه بررسی مصادیق آن ها در قرآن»

 

دانشجو:  خانم سمیه صادق 

 

استاد راهنما: دکتر حسن عبدالهی

استاد مشاور: دکتر دکتر عباس عرب

 

زمان: شنبه 1394/7/5 ساعت: 11.30

مکان :اتاق 102