دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم زهرا مکی( کارشناسی ارشد)

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی – گرایش  زبان و ادبیات

 

عنوان پایان نامه:

بررسی کهن الگوی آنیموس در داستان های کوتاه غادة السمان( با تکیه بر نظریه یونگ و فروید)»

 

دانشجو:  خانم زهرا مکی 

 

استاد راهنما: دکتر حسین ناظری

استاد مشاور: دکتر احمدرضا حیدریان شهری

 

زمان: شنبه 1394/7/4 ساعت:12:00

مکان :اتاق