یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای محمد شیر دل( کارشناسی ارشد)

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی – گرایش  مترجمی

 

عنوان پایان نامه:

ترجمه کتاب:« جنة الشوک»

 

دانشجو:  آقای محمد شیردل 

 

استاد راهنما: دکتر عباس عرب

استاد مشاور: دکتر علی نوروزی

 

زمان: شنبه 1394/7/4 ساعت:12:00

مکان :اتاق