پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم حقایقی( کارشناسی ارشد)

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی – گرایش  زبان و ادبیات

 

عنوان پایان نامه:

سنت و نوگرایی در اندیشه و شعر سامی البارودی

 

دانشجو:  خانم حقایقی 

 

استاد راهنما: دکتر حسین ناظری

استاد مشاور: دکتر سید حسین سیدی

 

زمان:سه شنبه 1394/6/31 ساعت:10:00

مکان :اتاق