یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای ماجد عطیه حمید غزی( کارشناسی ارشد)

 

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی – گرایش  زبان و ادبیات

 

عنوان پایان نامه:

« بررسی فنی و موضوعی شعر طلائع بن زریک»

 

دانشجو:  آقای ماجد عطیه حمید غزی 

 

استاد راهنما: دکتر عباس طالب زاده

استاد مشاور: دکتر بلاسم محسنی

 

زمان:سه شنبه 1394/6/31 ساعت:10:00

مکان :اتاق