پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم صفای نیکو( کارشناسی ارشد)

 

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی – گرایش  زبان و ادبیات

 

عنوان پایان نامه:

« پژوهشی پیرامون شخصیت ادبی و فرهنگی محمد عبده»

 

دانشجو:  خانم صفای نیکو 

 

استاد راهنما: دکتر بلاسم محسنی

استاد مشاور: دکتر سید حسین سیدی

 

زمان:دوشنبه 1394/6/30 ساعت:16:00

مکان :اتاق