دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقاي عبدالحسين كعب عمير( كارشناسي ارشد)

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی – گرایش  زبان و ادبیات

 

عنوان پایان نامه:

« تصویر حاکم در شعر معاصر عراق( احمد مطر، محمد مهدی جواهری، معروف رصافی، مصطفی جمال الدین)»

 

دانشجو:  آقای عبدالحسین کعب عمیر 

 

استاد راهنما: دکتر سید حسین سیدی

استاد مشاور: دکتر بلاسم محسنی

 

زمان:سه شنبه 1394/6/31 ساعت:10:00

مکان :اتاق