دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع آقای سلیم ضیّول قاسم( کارشناسی ارشد)

جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد

گروه زبان و ادبیات عربی – گرایش  زبان و ادبیات

 

عنوان پایان نامه:

« إتجاهات الشعر فی معجم البلدان»

دراسة وصفیة

 

دانشجو: سلیم ضیّول قاسم 

 

استاد راهنما: دکتر بلاسم محسنی

استاد مشاور: دکتر عباس طالب زاده

 

زمان: 30/ 6/ 1394 ساعت:12:00

مکان :اتاق