دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷

مجله گروه عربی

homepageImage


مجلّهً ‌زبان و ادبیّات عربی

(علمی - پژوهشی) ، دو فصلنامه
2008-7217
2383-2681
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید حسین فاطمی
دکتر عباس عرب
مرضیه دهقان
05118794144
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله عربی
0.116